Jelentkezés

A 2020/21-es nevelési évre való jelentkezési határidő: 2020. március 15.  

A letölthető jelentkezési lapokat személyesen vagy postai úton szíveskedjenek eljuttatni az óvoda címére. 

Óvodai napokon az óvoda megtekintésére nincs lehetőség. A jelentkezéseket megelőzően, szülőknek szóló Tájékoztató előadást tartunk, ahol tájékozódhatnak a Waldorf- pedagógiáról, az óvodánk működéséről és válaszolunk a felmerülő kérdésekre. 

Az előadás időpontja:

2020. február 27.

                                                  Kezdési időpontjai : 17 óra                                                    

(Bejelentkezés nem szükséges!) 

Tájékoztatás az óvodába járás kötelezettsége  alóli felmentésről

Tisztelt Szülők!

Az országgyűlés 2020. január 1-től a 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt.) az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentését az alábbiak szerint módosította.
NKt. 8.§ (2) " A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról."
Az Országgyűléstől kapott felhatalmazás alapján a kormány a 3. életévét betöltött gyermekek óvodai kötelezettség alóli felmentésének engedélyezésére a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletben a Kormányhivatalokat jelölte ki.
38/B. § " Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala."
2020. januárjától az Oktatási Hivatal országos adatbázisa alapján a kormányhivatal követi nyomon a 3. életévet betöltött gyermekek óvodakezdését, és indokolt esetben engedélyezi a felmentést